4.25 oz. PanFree Muffins

BNJPF Pumpkin Muffins

Item Code: 8187210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF Red Velvet Chocolate Chunk Muffins

Item Code: 8177210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Banana Nut

Item Code: 8181210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Blueberry

Item Code: 8170210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Chocolate Chip

Item Code: 8172210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Cinnamon Coffee Cake

Item Code: 8175210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Corn

Item Code: 8173210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Cranberry Orange Nut

Item Code: 8171210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Double Chocolate Chip

Item Code: 8179210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Lemon Poppy

Item Code: 8176210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.

BNJPF 4.25 oz. Pistachio Flavored Nut

Item Code: 8178210

Weight: 9.56 lbs.

Per Case: 36/4.25 oz.